Regulamin obiektu

§1

 1. Niniejszy regulamin zwany jest dalej “Regulaminem”.
 2. Jeśli w Regulaminie mowa jest o “Obiekcie” oznacza to Domy całoroczne, wczasowe “Leśne Domowisko”, 78-506 Siecino, Siecino 28G i Siecino 28F. Właścicielem obiektów jest Jerzy Chodubski , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą “ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Soncas”, Jerzy Chodubski, ul Rzemieślnicza 1, 78-320 Połczyn Zdrój, NIP 6721031896(dalej zwany „Przedsiębiorcą“).
 3. Każda osoba fizyczna korzystająca z usług Obiektu zwana jest dalej “Gościem”.

§2

 1. Każdy Obiekt wynajmowany jest przez Gościa na 1 (jeden) dobę (dalej zwaną “Dobą”) lub większą ilość Dób.
 2. Doba w Obiekcie trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że Obiekt został wynajęty na jedną Dobę.
 4. Po rezerwacji Gość wpłaca zaliczkę na podane konto w wysokości 30% ceny całkowitej pobytu.
 5. Po przyjeździe Gość podpisuje umowę najmu na czas określony i akceptuje Regulamin Obiektu.
 6. Wszyscy dorośli legitymują się dowodami osobistymi.
 7. Podczas rejestracji należy uregulować całą należność zgodnie z wcześniej dokonaną rezerwacją, oraz uiścić kaucję zwrotną w wysokości 500 zł.
 8. Przedwczesny wyjazd nie uwzględnia zwrotu kosztów za niewykorzystany czas.
 9. Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie następuje w domku w obecności obsługi Domków.
 10. Po przyjeździe należy sprawdzić kondycję wyposażenia Domu i urządzeń. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.
 11. Z chwilą odebrania kluczy osoba wynajmująca jest odpowiedzialna za wszystkie przedmioty, które są wyposażeniem tego miejsca. Tym samym należy zdać Obiekt, w takim samym stanie, w jakim się go zastało.
 12. Cena usług świadczonych nie obejmuje ubezpieczenia. Prosimy dbać oraz uważać na swoje zdrowie, najlepiej ubezpieczając się przed przyjazdem.

§3

 1. Życzenie przedłużenia pobytu w Obiekcie poza okres pierwotnie wskazany przez Gościa, Gość powinien zgłosić pod numerem telefonu 798405497 do godz. 8:00 dnia, w którym upływa termin najmu Obiektu.
 2. Obiekt uwzględni życzenie Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości noclegowych.
 3. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany do opuszczenia domku do godz. 11:00.
 4. W przypadku nie opuszczenia przez Gościa Obiektu do godz. 11:00 Przedsiębiorca może obciążyć Gościa dodatkową opłatą (dalej zwaną “Dodatkową Opłatą”) w wysokości 50% ceny za Dobę, którą zapłacił Gość za pierwotny okres pobytu, przy czym jeśli Gość nie opuści pokoju w Obiekcie do godz. 15:00, wówczas Gość zapłaci za pobyt w pokoju cenę jak za kolejną Dobę według aktualnego cennika obowiązującego w Obiekcie za dobę.
 5. W sytuacji opisanej w punkcie 3 niniejszego paragrafu, jeśli Gość nie opuści pokoju do godziny 15:00, Gość nie płaci Opłaty Dodatkowej lecz wyłącznie płaci cenę za kolejną Dobę.

§4

 1. Gość nie może przekazywać ani w żadnej formie udostępniać Obiektu osobom trzecim, które nie zostały podane przez Gościa jako zajmujące Domek wspólnie z nim.
 2. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą przebywać na terenie Obiektu od godz. 7:00 do godz. 22:00.

§5

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług świadczonych przez Obiekt, Gość może zgłaszać uwagi w tym zakresie pod numerem telefonu +48 798 405 497, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

§6

 1. Obiekty posiadają bezpłatny parking samochodowy (dalej zwany “Parkingiem”), który znajduje się przed Domkami.
 2. Obiekt nie świadczy na rzecz Gości usług przechowania
  • samochodów/motocykli/innych środków komunikacji ani usług składu
  • samochodów/motocykli/innych środków komunikacji ani usług parkingu strzeżonego
  • ani usług parkingu dozorowanego.
 3. Parking jest monitorowany, niestrzeżony i Obiekt ani Przedsiębiorca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Gościowi w jego mieniu (samochodzie, motocyklu, innym środku komunikacji) pozostawionym na Parkingu.
 4. Treść pkt.3 niniejszego paragrafu oznacza zarówno kradzież, utratę lub/i uszkodzenie samochodu/motocykla/innego środka komunikacji jak i mienia pozostawionego w samochodzie/motocyklu/innym środku komunikacji.

§7

 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00.
 2. Zachowanie Gości i innych osób korzystających z usług Obiektu nie może w żaden sposób zakłócać spokojnego pobytu innych gości w Obiekcie.
 3. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, która narusza postanowienia Regulaminu.
 4. W obiekcie zabronione jest zabieranie ręczników pokojowych, sprzętu technicznego oraz pościeli poza teren Obiektu
 5. Zabrania się zakłócania spokoju (np. odtwarzania lub wykonywania głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa)
 6. Na noc parasol i markiza tarasowe muszą być zamknięte. Odpowiedzialność za to ponosi Gość.

§8

 1. Przy każdorazowym opuszczaniu Domku w Obiekcie Gość powinien sprawdzić czy drzwi i okna są dobrze zamknięte. Przedsiębiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Gościa, który naruszył treść zdania poprzedniego niniejszego punktu.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Przedsiębiorcy za wszelkiego rodzaju szkody wynikłe w Obiekcie lub w urządzeniach/infrastrukturze Obiektu powstałe z winy Gościa lub osób trzecich, które za zgodą Gościa przebywają w Obiekcie.
 3. Zabronione jest palenie tytoniu w Domku, używanie na terenie Obiektu otwartego ognia, używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoi. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.

§9

 1. Gość opuszczając Obiekt jest zobowiązany zabrać wszelkie przedmioty wniesione do Obiektu przez Gościa.
 2. Przedsiębiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Gościa, który naruszył postanowienia pkt.1 niniejszego paragrafu.
 3. Wszelkie przedmioty pozostawione na terenie Obiektu/pokoju przez Gościa, który opuścił Obiekt, zostaną odesłane na koszt Gościa na adres zamieszkania Gościa podany w karcie meldunkowej, którą Gość wypełnił podczas zameldowania w Obiekcie.

§10

 1. Wszelkie roszczenia Gościa względem Obiektu/Przedsiębiorcy związane lub dotyczące pobytu Gościa w Obiekcie będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie obowiązują postanowienia polskiego kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.siecinodomki.com.pl oraz jest dostępny w każdym z Domków.